Castlevania
Harmony of Dissonance
\ Prolog

  Przed wielk metalow bram stay dwie postacie. Z podziwem patrzyy na ogromn budowl - pikny zamek wznoszcy si dumnie na stromej grze. Brama zaskrzypiaa. Za ni piy si w gr stare schody. Wspinaczce miakw przyglda si ciekawie czerwony jak krew ksiyc...
Fifty years have passed since
Simon Belmont vanquished
the curse of Dracula.

Mino pidziesit lat od kiedy
Simon Belmont pokona
kltw Draculi.

Fate has dictated that Juste
Belmont, blood descendant
of the Belmont Family, hunt
for the relics of Dracula.

Los chcia, aby Juste Belmont,
potomek rodu Belmont,
poszukiwa relikwii Draculi.

One day, Juste’s best friend,
Maxim, who had set out on a
training expedition two years
earlier, returned unexpectedly…
his body covered with wounds.

Pewnego dnia, najlepszy przyjaciel
Juste’ego, Maxim, ktry wyruszy
na ekspedycj majc by form
treningu dwa lata wczeniej, powrci
nieoczekiwanie... jego ciao pokryway
rany.

He informs Juste that Lydie, a
childhood friend whom they both
deeply care about, has been
kidnapped.

Poinformowa Juste’ego, e Lydie,
ich wsplna przyjacika z dziecistwa,
o ktr obaj bardzo si troszczyli,
zostaa porwana.

Maxim has completely lost his
memory of his time training away
from home, and only has vague
images of the kidnapping.

Maxim cakiem straci pami
odkd trenowa z dala od domu
i zachowa jedynie niejasne
wspomnienia z porwania.

Ignoring his bodily injuries, Maxim
leads Juste to the place where he
believes Lydie is being held captive.

Ignorujc obraenia, Maxim
zaprowadzi Juste’ego do miejsca
gdzie, jak wierzy, Lydie jest
przetrzymywana.

Passing through thick fog, the two
men happen upon a castle
undocumented on any map.
Could this be the fabled
Dracula’s castle?

Przechodzc przez gst mg,
dwch mczyzn natrafia
na zamek niezaznaczony
na adnej mapie. Czy moe by
to legendarny zamek Draculi?

Standing solemnly in the night,
this forbidding castle welcomes its
unexpected guests as the
moonlight shines upon it…

Stojc uroczycie wrd nocy,
ten zapomniany zamek wita
swoich nieoczekiwanych goci
podczas gdy wiato ksiyca
owietla jego mury...
  miakowie dotarli w kocu na szczyt schodw. Przed nimi pojawia si olbrzymia elazna brama. Nim zaczli si zastanawia jak j otworzy zawiasy zadrgay i zatrzeszczay. Otwarta droga na dziedziniec zdawaa si zaprasza mczyzn do rodka. Po chwili wahania byli ju w rodku, a brama powoli zacza si zamyka...

Copyright © 2005 - 2013 by CastleKeeper's Chronicles. All rights reserved.
A part of The Inner World of Final Fantasy.
Castlevania is the property of Konami.

Content by Nox_A15. Design by SenTineL.